1 Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor maatwerktrajecten, lezingen, presentaties, klantarena’s, coaching en voor organisatieadvisering, tussen Mflow en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes
Offertes van Mflow zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Mflow zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Alle opdrachten worden uitgevoerd door een adviseur of adviesteam van Mflow. Betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Mflow geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

4 Personeel
4.1 Wijziging adviesteam of coach
Mflow kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van een adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Mflow plaatsvinden.
4.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

5 Tarieven en kosten van de opdracht
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

6 Betalingsvoorwaarden
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd worden maandelijks door middel van een factuur met specificatie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na facturatiedatum. Een deel van het honorarium en de kosten kunnen ten tijde van het moment van opdracht in rekening gebracht worden, voor zover vermeld in de offerte.
In geval de opdrachtgever na 30 dagen na de facturatiedatum niet of niet volledig betaald heeft, dan is de opdrachtgever in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist, en wordt een rente in rekening gebracht. Deze rente is gelijk aan de discontorente plus 2%. Indien betaling vervolgens binnen redelijke termijn wederom achterwege blijft, kan Mflow met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7 Wijziging van de opdracht c-q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Mflow de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8 Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Mflow verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Mflow kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een redelijke termijn na dagtekening van de eindafrekening dient de opdrachtgever Mflow hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Mflow, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9 Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Mflow vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Mflow mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Mflow behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld, voor zover nog niet gebeurd. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

9.1 Annulerings- en uitstel-regeling lezingen, presentaties en klantarena’s
Annulering of uitstel besluit genomen in de periode vanaf 14 werkdagen vòòr de geplande datum tot 7
werkdagen ervoor:
1. 50% van de fee voor de Mflow is verschuldigd,
2. 100% van de kosten voor de geboekte ruimte(n) en apparatuur indien van toepassing, dus voorzover die kosten ook werkelijk gemaakt zijn.
Annulering of uitstel besluit genomen in de periode vanaf 7 werkdagen vòòr de geplande datum tot op
de dag zelf:
1. 100% volledige fee voor de Mflow wordt doorbelast voor de ongebruikte
gereserveerde tijd, en
2. 100% van de kosten voor de geboekte ruimte(n) en apparatuur indien van toepassing, dus voorzover die kosten ook werkelijk gemaakt zijn.

9.2 Annulerings- en uitstel-regeling individuele coaching
Annulering/uitstel besluit genomen binnen 48 uur vòòr de geplande afspraak :
1. 100% volledige fee wordt gerekend voor de ongebruikte gereserveerde tijd, en
2. Alle ruimte-, apparatuur- en arrangements-kosten voorzover gemaakt;
Deze fee en kosten zijn ook verschuldigd indien er niet geannuleerd wordt maar de dag/dagen uitgesteld worden naar andere data.

10 Vertrouwenscommissie en klachtencommissie
Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering ervan en Mflow daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, staat het de opdrachtgever vrij een beroep te doen op de Vertrouwenscommissie van de Ooa om zijn probleem aan te horen en de situatie vakmatig te verduidelijken.
Evenzo staat het Mflow vrij om de Vertrouwenscommissie van de Ooa in te schakelen om over een probleem van professionele aard, gerezen in de uitvoering van een opdracht, te adviseren.

11 Intellectuele eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, de begeleiding of het onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Mflow.
Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen toestemming van Mflow. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie of voor zichzelf, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Mflow verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te laten leggen. Mflow is eveneens verplicht tot geheimhouding tegenover de opdrachtgever van alle informatie en gegevens van de coachee in die gevallen waarin de opdrachtgever en de coachee niet dezelfde rechtspersoon zijn.

13 Veiligheid
Mflow zal zich houden aan de haar naar behoren medegedeelde voorschriften van Opdrachtgever op het gebied van veiligheid en zal haar adviesteam dienovereenkomstig instrueren.

14 Aansprakelijkheid
Mflow is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove schuld bij het niet in acht nemen door Mflow van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen en het doen van begeleiding in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Mflow voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtgever of coachee in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever of coachee zijn rechten heeft verloren.

15 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.

16 Gedragscodes
Mflow houdt zich aan de professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs Ooa.

Geen reacties meer mogelijk.