Datum laatste wijziging: 1 mei 2018

Mflow neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden, met welk doel dit gedaan wordt en hoe Mflow ervoor zorgt dat deze persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

Privacybeleid

Mflow verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. De persoonsgegevens van Mflow’s relaties, klanten, cliënten en medewerkers zijn bij ons veilig. Daarbij wordt voldaan aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Mflow wil veilig en adequaat met persoonsgegevens omgaan, op zo’n manier dat Mflow’s klanten en cliënten goed worden bediend, dat Mflow een goede relatie onderhoudt met haar contacten en dat gegevens van personeel binnen de wettelijke bepaling worden bewaard.

Persoonsgegevens en doel verwerking

Mflow gebruikt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de werkzaamheden, in opdrachten voor klanten, om een goed contact te houden met relaties en wat nodig is voor een adequaat personeelsbeleid. Mflow gebruikt persoonlijke gegevens maar verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG). Desalniettemin, voor de betreffende personen kunnen dit gevoelige gegevens zijn en daarom neemt Mflow dit beleid serieus. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mflow verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadressen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op Mflow’s website;
 • Internetbrowser en apparaat type;

De website van Mflow heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mflow kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Mflow raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Mflow zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@mflow.nl, dan wordt er zo spoedig mogelijk naar gekeken.

Mflow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslag:

 • Het uitvoeren van de opdracht;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van Mflow’s nieuwsbrief en/of brochure;
 • Het informeren over wijzigingen van Mflow’s diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens wanneer Mflow hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Mflow nodig heeft voor de belastingaangifte;

Beveiligen en bewaren

Mflow neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in Mflow’s veiligheidsbeleid.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Om een goed contact te houden met relaties bewaart Mflow de NAW- en contactgegevens, van klanten en cliënten onbeperkt, dat wil zeggen tenminste 10 jaar, vanwege de vereisten van de beroepsvereniging. Voor de personeelsadministratie zijn er wettelijke termijnen die Mflow opvolgt.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van de organisatie zijn contracten afgesloten en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd.

Cookies

Mflow gebruikt alleen technische, functionele cookies. Daarnaast worden er ook analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Mflow gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Mflow hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Mflow maakt gebruik van Google analytics en heeft deze dienst/tool zo ingesteld dat ze voldoet aan de eisen die voorgeschreven zijn volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
 • Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Het  ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.
 • De Google Analytics-cookies wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • IP adressen worden geanonimiseerd.

Informatie en rechten

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan Mflow vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (één van) deze rechten of heeft u vragen over hoe Mflow omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met Mflow via info@mflow.nl. Mocht u er samen met Mflow onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Mflow behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatst Mflow eventuele herziene versies. Als een herziene versie wordt geplaatst zorgt Mflow voor een duidelijke melding hiervan met informatie over de belangrijkste wijzigingen. Tevens geeft Mflow aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.

Geen reacties meer mogelijk.